v zmysle čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 Zákona NR SR o rokovacom poriadku Vám podávam nasledovnú interpeláciu poslanca.
Interpelujem Vás vo veci ďalšieho schvaľovania Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, ktorý bol, v bode 4, prerokovaný na 10. zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej Rady), dńa 30. júna 2017 (podľa elektronicky verejne prezentovanej schválenej zápisnice). Záver k bodu 4: Prítomní jednomyseľne schválili Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Podľa mojich informácií uvedený materiál nebol doteraz prerokovaný vo vláde SR, na túto skutočnosť som na gesčnom Výbore NR SR, ešte v decembri 2017, upozornil spolupredkladateľku Martinu Lubyovú, ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR. No nič sa v danej veci neudialo, a tak sa obraciam na hlavného predkladateľa, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Ide materiál, ktorý jasne, v jednej časti, definuje financovanie v rámci štátnej vednej politiky v rokoch 2018 – 2020, čo bolo v štátnom rozpočte na rok 2018 a verejnej správy na roky 2019 a 2020, len z časti naplnené. Ide o systémové reformy financovania výskumu a inovácií, harmonogramu a ďalšieho koncentrovania priorít inteligentnej špecializácie, jasného zamerania financovania špecializácie, alokácie zdrojov vo väzbe na konkrétne hmatateľné výstupy atď.
Schválenie Strategického dokumentu pre splnenie ex ante kondicionality 1.1. na rokovaní Rady dňa 15. decembra 2017 (v bode č. 3) bolo len čiastočne naplnenie dlhotrvajúcich požiadaviek zo strany EK, ktoré bolo podmienené najmä zlou situáciou v čerpaní OP pre VaI, najmä v rezorte školstva aj spojených s podozreniami pri vyhlásených výzvach a hodnoteniach expertov, s možnou korupciou a nedostatočnou transparentnosťou (šetrenie pokračuje aj prostredníctvom EK). V žiadnom prípade nie je možné tento materiál považovať za náhradu komplexného, už v Rade schváleného, Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. K tomu patrí aj EK požadovaný materiál Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry – SK Roadmap, schválený v bode 4 Rady dňa 15. decembra 2017, čo považujem za veľmi pozitívne.
Opätovne Vás, vážený pán podpredseda vlády, zdvorilo žiadam, interpelujem, o vysvetlenie príčiny nepredloženia materiálu Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, jednomyseľne schváleného na Rade, dňa 30. júna 2017, na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Považujem to za veľmi potrebné, aby sa takýto dokument stal materiálom vlády a nielen Rady, a mohol by sa prezentovať pre širokou domácou, najmä odbornou verejnosťou a aj v zahraničí.

S pozdravom a s úctou